Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 783/2018-1-169 Cílová skupina: Učitelé
Cena: zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:        ,-       - kurzovné + plná penze        ,-       - kurzovné + obědy        ,-       - pouze kurzovné (konečná cena)   Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.   Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník).  Hodinová dotace: 24 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, Letní školy

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 2. a 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

1. část

 • Úkoly a cíle výuky čtení ve 2. a 3. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.
 • Seznámení s čítankami pro 2. a 3. ročník a metodickou příručkou.
 • Čtyři období čtenářského vývoje. Rozvoj čtenářských dovedností.
 • Motivační didaktická hra pro aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů ve vyučovacích hodinách.
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Rozvoj kompetence komunikativní a kompetence pracovní a sociální.

2. část

 • Náměty pro tvořivou práci s texty v čítance pro 2. ročník. Ukázky prací žáků, možnosti prezentace.
 • Individualizace, seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce čtení.
 • Náměty k rozhovorům. Témata a náměty pro malé projekty, mezipředmětové vztahy.
 • Začátky práce s naučným textem (encyklopedie).
 • Motivace k individuálnímu čtení – využití školních knihoven, besedy v knihovnách.
 • Postupné rozbalování kompetence pracovní a komunikativní.

3. část

 • Náměty k práci s čítankou pro 3. ročník.
 • Didaktické hry a činnosti při práci s pohádkami.
 • Individuální, skupinová práce, vytváření žákovských portfolií.
 • Uvědomělé čtení a jeho pomoc žákům při učení – klíčová slova.
 • Komunikace a diskuze ve výuce čtení. Tvořivá práce žáků, dramatizace textů.
 • Záznamy přečtených textů, knih. Mezipředmětové vztahy.
 • Utváření kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální.

4. část

 • Činnostní výuka gramatiky ve 2. ročníku.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Využití učebnice a pracovních sešitů pro tvořivou práci ve výuce.
 • Činnosti a didaktické hry vhodné k učivu tohoto ročníku. Aktivizující metody práce.
 • Mezipředmětové vztahy s Prv.
 • Rozvoj kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské.

5. část

 • Činnostní výuka psaní. Písanky pro 2. a 3. ročník. Tvořivá práce s písankami a jejich pomoc při výuce čtení s porozuměním.
 • Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat. Uvědomuji si, co čtu a píšu.
 • Individualizace. Mezipředmětové využití.
 • Moje první knížka. Pracovní sešit  – ukázky úkolů pro čtení a psaní s porozuměním.
 • Souběžná výuka čtení, psaní, gramatiky.
 • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.
 • Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence komunikativní, kompetence sociální.

6. část

 • Činnostní výuka gramatiky ve 3. ročníku s důrazem na tvořivou práci s vyjmenovanými slovy.
 • Didaktické hry. Mluvní a komunikační cvičení.
 • Učebnice a pracovních sešity – jejich využití pro aktivní práci žáků. Propojení psaní se čtením, s prvoukou a mluvnicí.
 • Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
Developed by Via Aurea.