Český jazyk činnostně v přípravné třídě

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, MŠ

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v předčtenářském období. Umožní Vám žáky zaujmout, připravit je na úspěšný vstup do 1. ročníku a osvojit jim základní návyky i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor činností Vám zároveň skvěle poslouží při předcházení rozvoje poruch učení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, v přípravných ročnících i v posledních ročnících MŠ. Je využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku v ceně 185 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném ročníku v ceně 40 Kč.

* Přípravné předčtenářské období, jeho smysl a význam.

* Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.

* Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).

* Pomůcka Tvary a barvy a její využití.

* Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.

* Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.

* Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.

* Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to?

* Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.

* Význam pozitivního hodnocení ve výuce, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.

* Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika.

* Zásady, které je třeba při psaní dodržovat.

* Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.

* Ukázky práce s písankami.

* Rozvíjení a zvědomování kompetence pracovní a komunikativní.

* Náměty pro individualizaci ve výuce, samokontrolu a sebehodnocení žáků. Průběžná zpětná vazba

* Průběžný rozvoj a zvědomování kompetence pracovní, kompetence k učení, a kompetence komunikativní

Developed by Via Aurea.