Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: - Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 190 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v předčtenářském období. Umožní Vám žáky zaujmout, připravit je na úspěšný vstup do 1. ročníku a zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, v přípravných ročnících i v posledních ročnících MŠ. Je využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku v ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku.

* Přípravné předčtenářské období, jeho smysl a význam.

* Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.

* Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).

* Pomůcka Tvary a barvy a její využití při činnostech v Čj.

* Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

* Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.

* Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.

* Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to?

* Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.

* Význam pozitivního hodnocení ve výuce, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.

* Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika.

* Zásady, které je třeba při psaní dodržovat.

* Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.

* Ukázky práce s písankami.

* Rozvíjení kompetence pracovní a komunikativní.

* Náměty pro individualizaci ve výuce, samokontrolu a sebehodnocení žáků. Průběžná zpětná vazba

* Průběžný rozvoj kompetence pracovní, kompetence k učení, a kompetence komunikativní

Developed by Via Aurea.