Hlavní menu

Termíny akcí - DVPP


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory inovativních postupů.

 • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

 • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

 • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

 • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

 • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

 • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 

 • Nové šablony umožňují zařazení jakéhokoli DVPP,  více zde.


Anglický jazyk činnostně – vstup do jazyka a první věty (webinář)

Číslo akce: 2023-098
Termín: 23. 3. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radka Kučerová
Místo: webinář
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • jak trénovat správnou výslovnost anglických slov
 • tvorba a obměna krátkých vět  - vzájemná komunikace mezi dětmi
 • člen neurčitý a podstatné jméno
 • tvorba množného čísla, numbers
 • člen určitý
 • zájmena it, they - náhrada za podstatná jména
 • role písniček ve výuce jazyka
 • procvičování slovní zásoby
 • tvary slovesa být  - zkrácené tvary

 

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2023-069
Termín: 28. 3. 2023 14:00
Lektor: Helena Škopková
Místo: 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 1127/16
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Geometrie ve 4. a 5. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.
 • Rozvoj geometrických představ.
 • Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.
 • Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.
 • Vytvoření představy jednotek obsahu.
 • Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

Zlomky a desetinná čísla v 6. ročníku (webinář)

Číslo akce: 2023-108
Termín: 28. 3. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Gabriela Jandíková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 6 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M
 • Zlomek, dělení celku, žákovská zlomkovnice
 • Desetinná čísla, peněžní model, rozšíření číselného oboru
 • Tabulky, práce s nimi a jejich další využití, práce s číselnou osou, základní početní operace
 • Pomůcka „Hra pro tvoření a čtení čísel“ 
 • Pamětné počítání
 • Slovní úlohy a jejich zápis, matematizace slovních úloh

Efektivní komunikace na ZŠ (webinář)

Číslo akce: 2023-060
Termín: 29. 3. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit případné konflikty?  Systemicky čistá komunikace spolu s postojem a přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje s metodou nenásilné komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

Předslabikářové období (webinář)

v 0. a 1. ročníku

Číslo akce: 2023-063
Termín: 29. 3. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Doporučujeme také učitelům přípravných tříd a posledních ročníků MŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti.
 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. 

Činnostní učení na 1. stupni ZŠ (webinář)

Číslo akce: 2023-045
Termín: 30. 3. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení.

Abeceda a práce s čítankou

ve 2. a 3. ročníku

Číslo akce: 2023-112
Termín: 30. 3. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Renáta Šimšová
Místo: ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ.
 • Abeceda – náměty pro činnosti a didaktické hry při nácviku i upevňování znalosti abecedy.
 • Práce s texty – rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Čtení zaměřené na porozumění textu, budování kladného vztahu ke čtení.
 • Náměty pro práci s čítankami/ textem obecně.

Činnostní učení ČJ a M v posledním ročníku MŠ

Číslo akce: 2023-111
Termín: 31. 3. 2023 16:00/9:30, 1. 4. 2023 16:00/9:30
Lektor: Mgr. Eva Herdová
Místo: ZŠ Loket, Radniční 328 (budova 1. st.)
Cena: 1 850 Kč

Předkládáme Vám zážitkový didaktický Kurz zaměřený na přípravné období ve výuce M a Čj posledním ročníku MŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ a přípravných ročníků ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a pomůcku Tvary a barvy v celkové ceně 205 Kč.

Obsah akce:

 • Smysl a význam přípravného období pro žáky posledního ročníku MŠ.
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, zrakové a sluchové paměti.
 • Prostorová orientace.
 • Dechová a koordinační cvičení. Rozvoj řeči.
 • Vytváření první představy čísel na základě názoru. Numerace do tří. 
 • Rozvíjení matematické řeči s využitím zkušeností dětí předškolního věku.
 • Krátká matematická vypravování dětí podle jejich zážitků a pozorování bez užití početních výkonů (ze začátku i bez znalosti číslic).
 • Práce s prožitky dětí předškolního věku - sebeuvědomění si prožitku.
 • Rytmizace a memorování vhodných jednoduchých říkanek a básniček zpaměti. Odpovědi na otázky.
 • Jednoduchá dramatizace pohádek, zvláště takových, ve kterých se některý motiv opakuje.
 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika.
 • Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Zásady a návyky, které je třeba dodržovat při kreslení a základech psaní.
 • Vyvození prvních písmen – zrak, sluch.
 • Význam pozitivní motivace a pozitivního hodnocení při vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. 

Nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ (webinář)

genetickou metodou čtení

Číslo akce: 2023-082
Termín: 3. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová Ph.D.
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony.
 • Vyvození písmen, první slabiky.
 • Práce s ilustrovanými slabikami.
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry v tomto období.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.

Emoční a sociální potřeby dítěte (webinář)

Číslo akce: 2023-031
Termín: 4. 4. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Webinář seznamuje se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o základních aspektech výchovy a vzdělávání dítěte a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností. Osvojí si užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak žáky pozitivně motivovat ke vzdělávání
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci

Lektor jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro zdravý vývoj jedince. Webinář je určen primárně předškolním pedagogům a učitelům ZŠ, přínosný může být ale i pro další pedagogické pracovníky či asistenty i pro širokou veřejnost. 

Základy zdravého pohybu ve výuce Tv na ZŠ (8h)

Číslo akce: 2023-095
Termín: 6. 4. 2023 8:00
Lektor: Mgr. Alena Skotáková Ph.D.
Místo: ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615
Cena: 1 850 Kč

Kurz je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.  Znalosti a dovednosti z kurzu můžete využít i při inkluzivní výuce nebo na speciálních školách. 

Obsahem kurzu budou:

 • Zábavné aktivity v rušné části, rozcvičce, hlavní části a strečinku s využitím hudby
 • Gymnastika na nářadí
 • Gymnastické aktivity inspirované parkourem, akrojógou, cirkusovou akrobacií a psychomotorikou
 • Švihadlo jako součást rozvoje rytmických schopností
 • Zábavné, taneční a rytmické hry
 • Náměty pro motivaci žáků k pohybové aktivitě, radost z pohybu

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem (webinář)

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2023-046
Termín: 13. 4. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 5 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ v 5. ročníku.
 • Aktivní procvičování osoby, čísla, způsobu a času sloves
 • Vyvození způsobu sloves a náměty na činnosti
 • Rozlišování druhu přídavných jmen - hry pro jednotlivce, obměny pro skupiny se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Přísudek a podmět, aktivity k procvičení shody přísudku s podmětem

 

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (8 hod.)

TANEC V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2023-038
Termín: 15. 4. 2023 9:00
Lektor: Mgr. Alena Skotáková Ph.D.
Místo: TJ Sokol, Kounicova 686/22, 602 00 Brno - Veveří
Cena: 1 850 Kč

„Taneční hry a tanec jako plnohodnotná a zábavná součást tělesné výchovy“

Seminář vám pomůže jednoduše a zábavně zapojit do hodin tělesné výchovy hudbu, tanec a taneční prvky. Naučíte se, jak jednoduše vytvořit taneční vazbu nebo celou choreografii třeba i na větší akci školy. Budete vědět, jak v žácích probudit i v tělesné výchově více kreativity a improvizace.

Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.  Znalosti a dovednosti z kurzu můžete využít i při inkluzivní výuce nebo na speciálních školách. Seminář pomůže i učitelům kteří si myslí, že nemají hudební sluch nebo neumí tančit. 

 

Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2023-100
Termín: 15. 4. 2023 9:00
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ České Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 2. ročníku.
 • Seznámení s abecedou
 • Pravopis věty, druhy vět
 • Slovo, slabika, hláska, písmeno,
 • Význam slov
 • Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
 • Seznámení se slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2023-101
Termín: 15. 4. 2023 13:00
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ České Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M.
 • Činnostní názorné vyvození násobení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů.
 • Vyvození dělení. Samostatné vyvození dělení se zbytkem.
 • Násobení a dělení čísel zakončených nulami.
 • Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.
 • Názorná představa o čísle. Didaktická pomůcka nuly a číslice. Činnostní formy práce s číselnou osou.
« předchozí 1 2 3 4 5 další »