Domácí vzdělávání - Čj 1. - 5. roč.

kurz pro rodiče domškoláků a rodiče dětí s poruchou učení

Číslo akce: 2019-020 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: neakreditováno

Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 19. 8. 2019, 20. 8. 2019, 21. 8. 2019

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 19. do 21. 8. 2019. Výuka bude probíhat na FZŠ Hálkova, ubytování a stravování na internátě ZŠ Kosmonautů. 

Zahájení v pondělí od cca 12:30 hod., ukončení ve středu obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 4 200 Kč, záloha 4 200 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
       3 550,-       - kurzovné + plná penze
       3 320,-       - kurzovné + obědy
       3 080,-       - pouze kurzovné
(cena včetně DPH)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.

Anotace:

Kurz je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku, rodiče žáků se specifickými poruchami učení a rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou. 

Předávaný soubor žákovských činností skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení. 

Pojďme společně hledat cesty vedoucí k spokojenosti a radosti dětí a rodičů.

 • Vyzkoušíte si roli žáka,
 • zažijete hry a činnostní výuku,
 • vyrobíte si pomůcky k osvojování učiva,
 • získáte soubor činností do výuky svých dětí,
 • připravíte se na další vzdělávací období,
 • odpočinete si a načerpáte síly do nového školního roku.

Obsah akce:

V rámci praktické přípravy na výuku se budeme věnovat následujícímu učivu :

1.část Jazyková výchova – gramatika

 • nácvik psaní – grafomotorika, uvolnění ruky, čemu věnovat pozornost při psaní, říkanky k psaní, tvarové skupiny písmen 
 • práce s abecedou – zásady osvojení abecedy a její praktické využití
 • slovo, slabika, hláska, slovní význam – dělení hlásek, význam slov, pravopis věty,   
 • samohlásky, souhlásky – rozlišování délky samohlásek, psaní ú,ů;
 • čtení a psaní tvrdých a měkkých souhlásek
 • vyjmenovaná slova – porozumění vyjmenovaným slovům, princip vyjmenovaných slov a slov příbuzných, hry k procvičení  
 • slovní druhy – určování slovních druhů, pomůcka k určování pádu, pomůcka ke kategorizaci podstatných jmen a sloves 

 

2.část Literární výchova

 • předčtenářské období – rozvoj zrakového a sluchového vnímání, sluchová analýza a syntéza, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj paměti, prostorová orientace  
 • nácvik čtení, metody čtení – vyvození písmen, slabikování, vázané slabikování, výhody a nevýhody jednotlivých metod 
 • probouzení zájmu o čtení – motivace k celoživotnímu čtení
 • práce s textem, práce s odborným textem  - udržení pozornosti při čtení, vyhledávání v textu, klíčová slova, práce s básní, práce s encyklopedií  
 • rozvoj čtení s porozuměním – co všechno vede k porozumění textu, jak rozvíjet čtení s porozuměním
 • rozvoj slovní zásoby, komunikační výchova – vyprávění podle obrázků, hádanky, jazykolamy, rytmizace, vytváření rýmů, řetězové hry, dramatizace
 • vytváření deníků, vlastních záznamů, první knihy

 

3.část 

 • náměty pro činnosti a hry v českém jazyce
 • výroba pomůcek a příprava her
 • hry se čtverečky
 • tvorba lapbooků, vytváření portfólií
 • mezipředmětové vztahy  
 • plnění očekávaných výstupů
 • internetové odkazy,
 • sdílení zkušeností, přínos činnostního učení
domškoláci-psaní domškoláci-kluci na stromě domškoláci-kluci v akci
Developed by Via Aurea.