Hlavní menu

Čtenářská gramotnost tvořivě ve 3. – 5. ročníku ZŠ

Čtenářské dílny, lekce a další náměty pro výuku k podpoře čtení

Číslo akce: 2023-004 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 2023

Lektor: Mgr. Lucie Topinková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 10. 7. 2023, 11. 7. 2023, 11. 7. 2023, 13. 7. 2023, zahájení v 13:00

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 10. do 13. 7. 2023 (po-čt). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 8 745 Kč, záloha 8 745 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  
 

varianta/cena plná cena od 1. 4.
kurz.+ ubytování + plná penze 8 745
kurzovné + plná penze 7 490
kurzovné + obědy 6 600
kurzovné + ubytování 7 390
pouze kurzovné 6 105

Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2023.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma 

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • vysvětlení rozdílu mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení
  • diskuze na téma čítanky a mimočítanková četba
  • funkce, organizace, metody, pravidla dílny čtení
  • čtenářské strategie (shrnování, otázky, vysvětlování, předvídání, …)
  • praktické ukázky (např. klíčová dírka, ostrov, selfie, Vennuv diagram, Katapult, Varianty příběhu)
  • mezipředmětové vztahy: propojení s dramatizací, výtvarnou výchovou
  • dílna psaní za využití organizérů
  • náměty na záznamy o knihách (čtenářské deníky)

Obsah akce:

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí u pedagogických pracovníků 1. stupně základní školy, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu žáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Prezentované náměty vycházejí ze skutečnosti, že současné pojetí výuky zdůrazňuje získávání poznatků a dovedností na základě mnohostranné zkušenosti prostřednictvím podnětných aktivit a prožitků žáků. Účastníci budou mít možnost poznat řadu lektorkou v praxi ověřených přínosných aktivit, které mají své uplatnění nejen v hodinách literatury, ale i v dalších vyučovacích předmětech. Získají inspirativní materiál a propojí konkrétní metody s konkrétními činnostmi, které si prakticky vyzkouší.

Program bude zaměřený na čtenářskou gramotnost jak z hlediska čtenářských lekcí, tak i z hlediska dílny čtení a psaní. Bude vycházet ze vzdělávacího modelu E-U-R (evokace – uvědomění - reflexe). Cílem seminářů bude ukázat učitelům cestu, jak přivést žáky k četbě, aby při ní nejen dekódovali text, ale četli s porozuměním, s chutí a zájmem, a vytvořili si tak emoční prožitek ze čtení. Bude využíváno metod kritického myšlení (RWCT) a aktivních a aktivizujících metod učení.

2019 Velehrad 2018 Velehrad 2018 Velehrad 2018 Velehrad
2022 Olomouc Topinková Lucie Topinková 2021 Velehrad 2020 Velehrad
2020 Velehrad