Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2019-042
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25225/2016-2-791

Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Termín: 2. 11. 2019, 16. 11. 2019, zahájení v 9:00

Kurz se uskuteční během dvou sobotních setkání - 2. a 16. 11. 2019, vždy v čase od 9:00 do cca 16:30 hod.

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 3 850 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku.

Obsah akce:

 • Přípravné předčtenářské období, jeho smysl a význam.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to?
 • Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
 • Význam pozitivního hodnocení ve výuce, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.
 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika.
 • Zásady, které je třeba při psaní dodržovat.
 • Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Ukázky práce s písankami.
 • Náměty pro individualizaci ve výuce, samokontrolu a sebehodnocení žáků. Průběžná zpětná vazba.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku.
 • Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj v 1. ročníku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.
 • Předslabikářové období – analyticko–syntetická výuka čtení.
 • Práce s metodikou výuky čtení v 1. ročníku.
 • Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu.
 • Důraz na porozumění čteného textu.
 • Ukázky práce s Živou abecedou a Slabikářem.
 • Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři.
 • Důraz na porozumění čteného textu, podněcování zájmu o čtení
 • Vhodné materiály a pomůcky ke čtení
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Pozitivní motivace a postupné rozbalování kompetence komunikativní, kompetence pracovní,
 • kompetence sociální a kompetence k učení.
Developed by Via Aurea.