Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2020-011 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Tatjana Vrbová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Termín: 10. 8. 2020, 11. 8. 2020, 12. 8. 2020, 13. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Písku v termínu od 10. do 13. 8. 2020. Výuka a obědy v budově ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova, ubytování, snídně+večeře v Domově mládeže, Budějovická. 

Zahájení v pondělí od cca 14:10 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Obsah akce:

1.    část

– Názorná představa o čísle. Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Násobení a dělení čísel zakončených nulami. Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

- Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Zpětná vazba. Práce s chybou.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva. Peníze ve výuce.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a samohodnocení.

- Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

 

2.    část

– Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků. Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Peněžní model desetinného čísla, obchodování.

- Diferenciace ve výuce.

- Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 4. ročníku.

 

3.    část

– Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

- Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

- Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

- Diferenciace ve výuce.

- Utváření a rozvoj kompetence k učení a kompetence občanské.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků. Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů. Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Peněžní model desetinného čísla.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

 

4.    část

– Názorná představa desetinného čísla.

- Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku.

- Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

- Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

- Výuka zlomků činnostně, vhodné pomůcky a práce s náměty žáků. 

- Práce s číselnou osou.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Zpětná vazba. Práce s chybou.

- Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Diferenciace ve výuce.

- Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

- Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.

- Úsudkové počítání –jednoduché zápisy slovních úloh spojené s činnostmi.

- Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

 - Mezipředmětové vztahy.

- Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

 - Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení v 5. ročníku.

 

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.