Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-014 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Renáta Šimšová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Termín: 12. 8. 2019, 13. 8. 2019, 14. 8. 2019, 15. 8. 2019, zahájení v 13.00

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Písku v termínu od 12. do 15. 8. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku v ceně 175 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

1.    část

 – Činnostní názorné vyvození násobení z opakovaného sčítání.

- Násobilka a dělení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů - kartičky s příklady a násobky, čtverečky.

- Vyvození dělení (misky, kolečka), oba úsudky.

- Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Názorná představa o čísle. Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Násobení a dělení čísel zakončených nulami.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

- Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 3. ročníku.

 

2.    část

– Činnostní rozšiřování číselného oboru do 1000 Činnosti při práci s číselnou osou, numerace, počítání do 1000 – analogie s počítáním do 100

- Didaktická pomůcka mince a bankovky, činnosti ve skupinách.

- Diferenciace ve výuce. Individualizace ve výuce.

- Náměty pro projektové vyučování.

- Pozitivní hodnocení a sebehodnocení žáků. Průběžná zpětná vazba.

- Prvky dramatické výchovy. Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 3. ročníku.

 

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.

kolcka
Developed by Via Aurea.