Hlavní menu

Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2023-002 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1111/2021-4-155

Lektor: Mgr. Gabriela Jandíková, Mgr. Kateřina Grygarová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 10. 7. 2023, 11. 7. 2023, 11. 7. 2023, 13. 7. 2023, zahájení v 13:00

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 10. do 13. 7. 2023 (po-čt). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 8 745 Kč, záloha 8 745 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  
 

varianta/cena plná cena od 1. 4.
kurz.+ ubytování + plná penze 8 745
kurzovné + plná penze 7 490
kurzovné + obědy 6 600
kurzovné + ubytování 7 390
pouze kurzovné 6 105

Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2023.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. - 9. ročníku v ceně 175 Kč a pracovní sešit aritmetika 6.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Komunikace při výuce M.
 • Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly a sebehodnocení žáků. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Kooperativní učení – schopnost spolupráce a práce v týmu, schopnost rozhodovat se, posuzovat, obhajovat a hodnotit zvolená řešení úloh.
 • Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.
 • Seberealizace žáků při výuce. Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh. Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.
 • Mezipředmětové vztahy.

Obsah akce:

 • Vstup do algebry, propojení s geometrií, využívání analogie a metody generovaného problému. Význam výuky algebry.
 • Počítání výkony s mocninami, seznámení s pracovním sešitem „Počtářské chvilky 8“ 
 • Algebraické vzorce, karty pro rozlišování a třídění vzorců. 
 • Rovnice
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi. Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.
 • Slovní úlohy o pohybu. Slovní úlohy o společné práci. Slovní úlohy o směsích.
 • Pythagorova věta činnostně.
 • Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic. Výpočet obvodu a obsahu kruhu činnostně.
   
 • Řešení jednoduchých technických a ekonomických problémů z praxe, využití námětů z učebnic.
 • Základy finanční matematiky.
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi. Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.
 • Geometrické úlohy řešené početně a konstrukčně.
 • Základy rýsování. Geometrická zobrazení činnostně.
   
 • Pohotové slovní vyjadřování. Práce s informacemi, využití počítačové techniky.
 • Úsudky s obecnými čísly. Testy a hovor ve vyučovacích hodinách. Obhajoba vlastních názorů, úvahy o způsobu řešení úloh.
 • Orientace v tabulkách, diagramech a grafech
 • Pamětné počítání.
 • Didaktické hry Riskuj - na papíře i počítači, kahoot a další zábavné procvičování