Hlavní menu

Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2021-003 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 6. 7. 2021, 7. 7. 2021, 8. 7. 2021, 9. 7. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 6. do 9. 7. 2021 (ÚTERÝ-PÁTEK!). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2019 Velehrad

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení ČJ ve 4. a 5. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Obsah akce:

Předkládané činnosti slouží k utváření, postupnému rozvíjení a také zvědomování kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

1. část – Výstupy 1. vzdělávacího období a úvod do činnostního učení Čj ve 2. vzdělávacím období. Činnostní výuka gramatiky s důrazem na tvořivou výuku a procvičování vyjmenovaných slov. Vhodné didaktické hry. Využití učebnic a pracovních sešitů připravených pro činnostní učení. Motivace ve výuce čtení. Seznámení s metodikou čtení ve 4. a 5. ročníku. 

2019 Liberec2. část – Charakteristika výuky Čj ve 4. r. Didaktické hry se slovními druhy. Činnosti a vhodné metodické materiály pro výuku pravopisu. Propojení psaní a výuky čtení s porozuměním. Mezipředmětové vztahy – propojení psaní s prvoukou a mluvnicí. 

3. část – Gramatika ve 4. ročníku – práce s učebnicí. Diktáty – práce s chybou. Nácvik a hodnocení pravopisných činností. Řečová a komunikační cvičení na různá témata. Metody aktivního vyučování. Předávání informací, dovedností a postojů. Kooperativní a partnerské učení. Význam opakování. Cíle a smysl didaktických her. Skupinové práce žáků. 

2018 Velehrad, Navrátilová

4. část – Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období. Komunikace a diskuze ve výuce čtení. Práce s čítankami pro 4. a 5. roč. Mezipředmětové vztahy s Vlastivědou. Projektové vyučování. Mimočítanková četba. Prvky kritického myšlení, efektivnost a struktura vyučovací hodiny, portfolia. Tvořivá práce žáků, dramatizace textů. 

5. část – Gramatika v 5. roč. – práce s učebnicí a pracovními sešity. Rozvoj kompetence k učení aneb učíme děti učit se. Práce s naučným textem (encyklopedie). Týmová práce, studijní čtení. Záznamy z přečteného textu, vhodné náměty a ukázky. Projektové vyučování. Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení. Vzájemná komunikace - rozvoj kompetence sociální a občanské. 

6. Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 4. a 5. roč. Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Ukázky práce žáků. Rozbor a závěrečná diskuse s hodnocením akce a přínosu činnostního učení pro výuku a rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí.

Developed by Via Aurea.