Hlavní menu

Činnostní učení Čj v 1. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2021-007 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1111/2021-4-155

Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Termín: 16. 8. 2021, 17. 8. 2021, 18. 8. 2021, 19. 8. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Písku v termínu od 16. do 19. 8. 2020. Výuka a stravování v budově ZŠ JKT Písek, ubytování a stravování v domově mládeže (ul. Budějovická). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2020 PísekSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

 

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Obsah akce:

2020 Písek1. část

 • Smysl a význam přípravného období.
 • Předčtenářské a předpočtářské období.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry). 
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Pokládáme základy kompetence pracovní, komunikativní a kompetence sociální.

2. část

 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.
 • Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to? Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
 • Pozitivní motivace a hodnocení, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.
 • Postupné utváření kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální.

3. část

 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika. Zásady, které je třeba při psaní dodržovat. 
 • Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Ukázka práce s pracovním sešitem Moje první psaní.
 • Tvarové skupiny písmen.
 • Práce s písankami.
 • Rozbalování kompetence pracovní a komunikativní.

4. část

 • Předslabikářové období – analyticko-syntetická výuka čtení. Práce s metodikou výuky čtení. 
 • Vyvození písmen – zrak, sluch.
 • Metodický postup při vyvozování slabik, činnosti s pracovními sešity Ilustrované slabiky a Živá abeceda.
 • Mezipředmětové vztahy s Prv.
 • Rozbalování kompetence komunikativní.

Pomůcky ČJ5. část

 • Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu.
 • Důraz na porozumění čtenému textu.
 • Vyjadřování významu slov kresbou.
 • Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři. Slabikář a první čítanka.
 • Podněcování zájmu o čtení.
 • Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální, kompetence pracovní a kompetence k učení.

6. část

 • Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj v 0. a 1. ročníku.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy.