Činnostní učení Čj v 1. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2020-001 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 6. 7. 2020, 7. 7. 2020, 8. 7. 2020, 9. 7. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 6. do 9. 7. 2020. Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 370 Kč a příručky Metodika činnostního učení v přípravném období a metodika čtení s porozuměním v 1. ročníku v celkové ceně 80 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Obsah akce:

 • První třída a její specifika. Přípravné předčtenářské období, jeho smysl a význam pro celou první třídu.       
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.                            
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti.
 • Didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to?
 • Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
 • Ukázky práce s Živou Abecedou
 • Význam pozitivního hodnocení ve výuce, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.
 • Rozvíjení kompetence pracovní a komunikativní.
 • Náměty pro individualizaci ve výuce, sebekontrolu a sebehodnocení žáků.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku.
 • Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj v 1. Ročníku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.
 • Předslabikářové období: analyticko – syntetická výuka čtení.
 • Metodika výuky čtení v 1. ročníku.
 • Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu.               
 • Důraz na porozumění čteného textu.
 • Ukázky práce se Slabikářem.
 • Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři.
 • Důraz na porozumění čteného textu, podněcování zájmu o čtení.
 • Vhodné materiály a pomůcky ke čtení.
 • Hrubá a jemná motorika.
 • Grafomotorika.
 • Zásady, které je třeba při psaní dodržovat
 • Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Pozitivní motivace a postupné rozbalování kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence k učení.
Developed by Via Aurea.