Český jazyk činnostně

Český jazyk činnostně

„Kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“                                                                        J. A. Komenský

Zvládnutí čtení a psaní s porozuměním je velmi důležité pro následnou práci žáků ve všech dalších ročnících a předmětech.

Jak je to vlastně s rozvojem čtenářské gramotnosti? Plynulé čtení s porozuměním je výsledek poměrně dlouhého vývoje. Začíná seznamováním dětí s dětskou literaturou v době, kdy ještě nečtou, přes období, kdy se učí číst, až po období vlastního čtení a užívání získaných informací v životě. Potřeba číst se formuje již v raném dětství a je ovlivněna řadou faktorů. Nejvíce rodinou dítěte. Rodiče přenášejí své postoje na své děti a ty je ochotně přebírají. Pokud rodiče nečtou, děti velký zájem o čtení většinou také neprojevují. Nepomáhá ani opačný extrém, nucení do čtení. Předpokladem čtenářství je totiž nejen zvládnutí čtení a umění čtenému textu rozumět, ale také vnitřní potřeba číst daná rodinnou a osobností žáka. Úkolem školyje v tomto procesu především naučit děti správné technice čtení a psaní s porozuměním. Zároveň s těmito dovednostmi se ve škole také prohlubuje kladný vztah dětí ke knihám.

 

Existují v podstatě tři základní metody výuky počátečního čtení. Genetická, globální a nejčastěji používaná metoda analyticko-syntetická tzv. slabikovací. Nově se o přízeň učitelů pokouší metoda splývavého čtení. Ve Tvořivé škole pracujeme především s metodou analyticko-syntetickou aplikovanou formou aktivních činnostních postupů. Běžné jsou ale také další metody výuky jako skupinová práce, krátké projekty nebo vybrané postupy metody genetické. Např. didaktické hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to  l – e – s. Co je to?“, patří mezi oblíbené aktivity přípravného období.  

Analyticko-syntetická metoda vychází ze skutečnosti, že první slůvka dětí jsou slabiky, např.: pá – pá; bá – ba, má – ma, pa – ci. Nejedná se o experiment, ale o ověřený styl výuky vycházející ze zkušeností českých učitelů. V praxi je tato metoda používána spolu s moderními učebnicemi, efektivními pomůckami a činnostními postupy učení, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky co nejvíce smysly. Kromě nových postupů a metodických materiálů je jednou z novinek také interaktivní tabule, která spolu s pomůckami v rukou žáků umožňuje dosahování výborných výsledků.

V současné době přibývá ve školách stále více dětí, které přicházejí s různými dysporuchami, mají nesprávnou výslovnost, omezenou slovní zásobu nebo nedostatečně rozvinuté smysly potřebné pro počáteční výuku čtení. I v těchto případech je činnostní analyticko-syntetická metoda, která vychází z dětské přirozenosti, velmi účinná. Děti se při ní totiž učí číst analogicky tomu, jak se učili mluvit. Ze známých slov vyvozují první hlásky a písmena, z nich skládají slabiky a posléze slova. Nácvik čtení a psaní písmen, slabik a slov je metodicky řazen podle jejich obtížnosti. Vede děti k nenásilnému a postupnému pochopení všeho potřebného. Žáci pracují s celou řadou pomůcek, učí se hovořit a přemýšlet o tom, co dělají. Písmena i slova spojují s obrázky, pracují s ilustracemi k textu, hovoří o přečteném, kladou si otázky k porozumění, vymýšlejí hádanky k vyhledávání atp.  Děti mají pocit hry, do které se rády zapojují a samy hledají další náměty ke své práci. Čtení se pro ně stává zábavou.

 

Činnostní styl výuky čtení a psaní si pochvalují nejen učitelé a žáci, ale především rodiče. Odpadá složité a náročné učení doma. Všemu podstatnému se naučí žáci ve škole. Stačí, když prvňáčci doma každý den několik minut procvičují to, co již umí a výsledky jsou vynikající. A navíc, když dětem čtení a psaní jde, tak je také baví.

Projekt Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Developed by Via Aurea.