Český jazyk činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2020-108
Akreditační číslo MŠMT ČR: 29015/2017-2-1205

Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: FZŠ Ústí nad Labem, Čs. Mládeže 230/2
Termín: 18. 11. 2020, 25. 11. 2020, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční během dvou odpoledních setkání, ve středu 18. a 25.11., vždy od 14:00 do max. 17:30.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. ročníku v ceně 185 Kč.

Obsah akce:

1. část

– Výstupy 1. vzdělávacího období a úvod do činnostního učení Čj ve 2. vzdělávacím období. Charakteristika výuky Čj ve 4. ročníku.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. ročníku.

– Činnostní výuka gramatiky s důrazem na tvořivou výuku a procvičování vyjmenovaných slov.

– Gramatika ve 4. ročníku – možnosti práce s učebnicemi a pracovními sešity.

– Diktáty – práce s chybou. Nácvik a hodnocení pravopisných činností.

– Činnosti a vhodné metodické materiály pro výuku pravopisu.

– Didaktické hry se slovními druhy.

– Mezipředmětové vztahy – propojení psaní s přírodovědou a mluvnicí.

– Cíle a smysl didaktických her. Význam opakování.

– Skupinové práce žáků.

 

2. část

– Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období.

– Motivace ve výuce čtení.

– Propojení psaní a výuky čtení s porozuměním.

– Komunikace a diskuze ve výuce čtení.

– Práce s čítankami pro 4. ročník.

– Mezipředmětové vztahy s Vlastivědou.

– Projektové vyučování.

– Mimočítanková četba.

– Prvky kritického myšlení, efektivnost a struktura vyučovací hodiny, portfolia.

– Řečová a komunikační cvičení na různá témata.

– Tvořivá práce žáků, dramatizace textů.

– Průběžné utváření a zvědomování kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

Developed by Via Aurea.