Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku

Číslo akce: 2020-090
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: ZŠ Brno, Laštůvkova 77
Termín: 19. 10. 2020, 26. 10. 2020, zahájení v 14:00

Kurz proběhne během dvou pondělních setkání, 5. a 10. 10. 2020. Vždy od 14:00 do cca 17:30 hod. Kurz se uskuteční v náhradních termínech po skončení vydaných omezení. Pravděpodobný termín realizace je 19. a 26.10. Přihlášeným termíny potvrdíme.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v předčtenářském období. Umožní Vám žáky zaujmout, připravit je na úspěšný vstup do 1. ročníku a zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, v přípravných ročnících i v posledních ročnících MŠ. Je využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku v ceně 185 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku v ceně 40 Kč.

Obsah akce:

– Opakování - smysl a význam přípravného období.
– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku.
– Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).
– Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj v 1. ročníku
– Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.
– Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
– Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
– Tvarové skupiny písmen.
– Práce s písankami.
– Předslabikářové období – analyticko–syntetická výuka čtení.
– Práce s metodikou výuky čtení v 1. ročníku.
– Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu. Důraz na porozumění čtenému textu.
– Vyjadřování významu slov kresbou.
– Ukázky práce s Živou abecedou a Slabikářem.
– Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři.
– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
– Pozitivní motivace a postupné rozbalování kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.