Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku

Číslo akce: 2019-095
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: ZŠ Brno, Laštůvkova 77
Termín: 18. 9. 2019, 25. 9. 2019, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční během dvou středečních setkání, 18. a 25.9 2019. Vždy v čase od14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v předčtenářském období. Umožní Vám žáky zaujmout, připravit je na úspěšný vstup do 1. ročníku a zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, v přípravných ročnících i v posledních ročnících MŠ. Je využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku v ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném ročníku.

Na akci navazuje kurz: Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku. Jste srdečně zváni i na něj!

Obsah akce:

 • Přípravné předčtenářské období, jeho smysl a význam pro celou první třídu.
 • První třída a její specifika.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti.
 • Didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to?
 • Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
 • Ukázky práce s Živou Abecedou.
 • Význam pozitivního hodnocení ve výuce, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.
 • Rozvíjení kompetence pracovní a komunikativní.
 • Náměty pro individualizaci ve výuce, sebekontrolu a sebehodnocení žáků.
Developed by Via Aurea.