LETNÍ ŠKOLA - Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-003 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 32714/2016-1-998

Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 9. 7. do 12. 7. 2018. Zahájení v pondělí od 14:00, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 4 375 Kč, záloha 4 375 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
POZOR AKČNÍ SLEVA 30% - při přihlášení od 5.6. do 22. 6.  - 30% na celý kurz:
        6250,-       4 375,-
        5350,-       3 475,- - kurzovné + plná penze
        5050,-       3 175,- - kurzovné + obědy
        4750,-       2 875,- - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů ve výuce geometrie v 1. - 3. ročníku, seznamuje se základními geometrickými pojmy, předává žákům primární pracovní návyky a rozvíjí komunikaci. Poznáte vhodné pomůcky a hry pro individualizaci výuky, nabídneme Vám možnosti práce s pracovními sešity a pracovními listy pro výuku geometrie a pro rozvoj mezipředmětových vztahů ve výuce geometrie.

Kurz letní školy nabízí soubor vybraných efektivních činnostních postupů  do výuky geometrie a geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Možnosti průběžné zpětné vazby. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

- Rozvoj geometrické gramotnosti - základní geometrické pojmy, pracovní návyky a komunikace v hodinách geometrie. Tvořivá práce s tematickými pracovními kartami a šablonami pro činnostní učení geometrie.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Průběžná zpětná vazba.

- Další didaktické pomůcky, materiály a hry pro individualizaci výuky. Mezipředmětové vztahy s geometrií. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů. Výměna zkušeností. Diskuze.

 

 

Přehled hlavních témat výuky:

–  orientace v rovině a v prostoru (před, za, vedle, mezi, nad, pod, vpravo, vlevo, dole, nahoře, dole) a ve čtvercové síti (kreslení podle programu)

–  základní útvary v rovině a jejich rozlišování - čára, bod, úsečka, přímka

–  jednoduché obrazce v rovině 

–  orientace v rovině - skládání a třídění základních obrazců, mozaiky

–  poznávání geometrických tvarů, rovinných obrazců a těles – využití vhodných  stavebnic, stavby podle předlohy i podle fantazie

–  hry s geometrickými tvary

–  měření délek, délka úsečky, rozměry obrazců, délky hran těles

–  jednotky délky, jednoduché převody jednotek

–  přímka, polopřímka, úsečka - rýsování a popis

–  základy rýsování kružnice, rozlišení kružnice a kruhu

–  práce s pomůckou Geodeska - vidění v rovině a vytváření obrazců

–  práce ve čtvercové síti a vyhledávání v ní

–  osová souměrnost, útvary osově souměrné

 

 

Developed by Via Aurea.