LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-028 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 7555/2015-1-369

Lektor: Mgr. Eva Herdová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Termín: 31. 7. 2017, 1. 8. 2017, 2. 8. 2017, 3. 8. 2017

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 31. 7. do 3. 8. 2017. Zahájení v pondělí od 14:00, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 0 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x plnou penzi. Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
ceny včetně DPH
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů výuky M ve 3. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Zaměřuje se na rozvoj matematických dovedností ale také na klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Pracovních karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku v ceně 175 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

1.    část

 – Činnostní názorné vyvození násobení z opakovaného sčítání.

- Násobilka a dělení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů - kartičky s příklady a násobky, čtverečky.

- Vyvození dělení (misky, kolečka), oba úsudky.

- Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.

- Mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Názorná představa o čísle. Činnostní formy práce s číselnou osou.

- Násobení a dělení čísel zakončených nulami.

- Didaktická pomůcka nuly a číslice.

- Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

- Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 3. ročníku.

 

2.    část

– Činnostní rozšiřování číselného oboru do 1000 Činnosti při práci s číselnou osou, numerace, počítání do 1000 – analogie s počítáním do 100

- Didaktická pomůcka mince a bankovky, činnosti ve skupinách.

- Diferenciace ve výuce. Individualizace ve výuce.

- Náměty pro projektové vyučování.

- Pozitivní hodnocení a sebehodnocení žáků. Průběžná zpětná vazba.

- Prvky dramatické výchovy. Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Tvořivá práce s pomůckou pracovní karty a šablony pro činnostní učení ve 3. ročníku.

 

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.