LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-036 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 7555/2015-1-369

Lektor: Marie Randáčková, Mgr. Michaela Votípková
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Termín: 17. 7. 2017, 18. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Liberci v termínu od 17. 7. do 20. 7. 2017. Zahájení v pondělí od 14:00, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 0 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x snídani a oběd (večeře si zajišťují účastníci sami).  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + snídaně a obědy
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
ceny včetně DPH
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů do výuky matematiky v 8. a 9. ročníku.  Zaměřuje se na učivo matematiky, ale také na rozvoj klíčových kompetencí, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

1. část

 • Algebra v 8. ročníku Vstup do algebry, propojení s geometrií, využívání analogie a metody generovaného problému. Význam výuky algebry.
 • Početní výkony s mocninami, seznámení s pracovním sešitem „Počtářské chvilky 8“ - hovor žáků, samokontrola a sebehodnocení žáků, pamětné počítání.
 • Algebraické vzorce, karty pro rozlišování a třídění vzorců. 
 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Úsudky s obecnými čísly. Testy a hovor ve vyučovacích hodinách. Obhajoba vlastních názorů, úvahy o způsobu řešení úloh.
 • Motivující hodnocení žáků.
 • Orientace v tabulkách, diagramech a grafech.

2. část

 • Rovnice v 8. ročníku
 • Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi. Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy.
 • Slovní úlohy o pohybu. Slovní úlohy o společné práci. Slovní úlohy o směsích. Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9.  ročníku.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Pythagorova věta činnostně.
 • Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic. Výpočet obvodu a obsahu kruhu činnostně. Válec - povrch a objem.

3. část

 • Algebra v 9. ročníku, lomené výrazy.
 • Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.
 • Hovor žáků, pamětné počítání.
 • Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky. Pohotové slovní vyjadřování.
 • Funkce činnostně
 • Rozvoj kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

4. část

 • Geometrie v 9. ročníku
 • Geometrické úlohy řešené početně a konstrukčně. Tělesa činnostně.
 • Základy rýsování. Geometrická zobrazení činnostně.
 • Goniometrické funkce činnostně.
 • Základy finanční matematiky.
Developed by Via Aurea.