LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-037 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 7555/2015-1-369

Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Termín: 17. 7. 2017, 18. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Liberci v termínu od 17. 7. do 20. 7. 2017. Zahájení v pondělí od 14:00, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 0 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a 3x snídani a oběd (večeře si zajišťují účastníci sami).  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + snídaně a obědy
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
ceny včetně DPH
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů výuky ČJ ve 4. a 5. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Zaměřuje se na výuku gramatiky, rozvoj čtení a psaní s porozuměním, ale také na klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky sady Pracovních karet a šablon pro činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika čtení s porozuměním v 2. a 3. ročníku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

1. část – Výstupy 1. vzdělávacího období a úvod do činnostního učení Čj ve 2. vzdělávacím období. Činnostní výuka gramatiky s důrazem na tvořivou výuku a procvičování nauky o slově a stavby slova. Různé didaktické hry.

2. část – Didaktické hry s vyjmenovanými slovy a slovními druhy. Metodické postupy při vyvozování vzorů  podstatných jmen. Tvůrčí práce se slovesy a stavbou věty. Utváření kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů. Mezipředmětové vztahy.

3. část – Tvořivá práce s články v čítance ve 4. ročníku. Mezipředmětové vztahy – propojení českého jazyka s ostatními předměty (práce s příklady těchto činností).  Sloh – dopis, popis, vyprávění, pracovní postup (příklady tvořivé práce).

4. část –  Slovo a jeho tvoření – souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene; zdvojené souhlásky; předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně. Tvarosloví. Větná skladba – určování základních větných členů, podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět rozvitý a několikanásobný, přísudek slovesný, shoda přísudku s podmětem, shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Metodické postupy při vyvozování učiva a didaktické hry na procvičení a prohloubení této látky.

5. část – Tvořivá práce s čítankou v 5. ročníku. Vlastní samostatné práce s přečteným textem. Skupinové práce. Mezipředmětové vztahy – psaní výpisků v přírodovědě a vlastivědě. Sloh – reprodukce textu, popis (předmětu, pracovního postupu, děje, osoby), referát, mail, SMS. Komunikační výchova a trefné vyjadřování. Spolupráce s počítačem.

6. Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 4. a 5. ročníku. Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Rozbor a závěrečná diskuse s hodnocením akce a přínosu činnostního učení pro výuku a rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí. Předávání zkušeností a burza nápadů.

Developed by Via Aurea.