Český jazyk činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2018-022
Akreditační číslo MŠMT ČR: 29015/2017-2-1205

Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, 586 01
Termín: 5. 2. 2018, 19. 2. 2018, zahájení v 13.30

Kurz se uskuteční během dvou pondělních setkání - 5.2. a 19.2. 2018, vždy od 13.30 do cca 17:00.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 890 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

 Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 2. ročníku? Dělá vašim žákům potíže gramatické učivo nebo rozvoj čtenářských dovedností? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 2. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

1. část

– Úkoly a cíle výuky čtení ve 2. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

– Další didaktické pomůcky Tvořivé školy pro individualizaci výuky.

– Seznámení s čítankami pro 2. ročník.

– Čtyři období čtenářského vývoje a rozvoj čtenářských dovedností.

– Motivační didaktická hra pro aktivní zapojení žáků do výuky.

– Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů ve vyučovacích hodinách.

– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.

– Náměty pro tvořivou práci s texty v čítance pro 2. ročník.

– Ukázky prací žáků, možnosti prezentace.

– Individualizace, seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce čtení.

– Náměty k rozhovorům.

– Témata a náměty pro malé projekty, mezipředmětové vztahy.

– Začátky práce s naučným textem (encyklopedie).

– Motivace k individuálnímu čtení – využití školních knihoven, besedy v knihovnách.

 

2. část

– Činnostní výuka gramatiky ve 2. ročníku.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.

– Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj ve 2. ročníku

– Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy.

– Možnosti využití učebnic a pracovních sešitů pro tvořivou práci ve výuce.

– Činnostní výuka psaní.

– Písanky pro 2. ročník.

– Tvořivá práce s písankami a jejich pomoc při výuce čtení s porozuměním. Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat.

– Uvědomuji si, co čtu a píšu. Moje první knížka.

– Pozitivní motivace a postupné rozvíjení kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence pracovní i kompetence občanské a sociální.

Developed by Via Aurea.