Český jazyk činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2018-017
Akreditační číslo MŠMT ČR: 107/2015-1-173

Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Praha 9, Bří Venclíků 1140/1
Termín: 20. 1. 2018, zahájení v 9:00

Kurz se uskuteční v sobotu 20. 1. 2018 od 9:00 do cca 16:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 890 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj  v 1. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení.
Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.
Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky ČJ v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku v ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

– Smysl a význam přípravného období. Předčtenářské a předpočtářské období.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku.

– Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry).

– Pomůcka Tvary a barvy a její využití při činnostech v Čj.

– Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj v 1. ročníku

– Další didaktické pomůcky Tvořivé školy pro individualizaci výuky.

– Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.

– Vhodné didaktické pomůcky a hry Tvořivé školy, zásady pro práci s nimi.

– Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.

– Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.

– Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika. Zásady, které je třeba při psaní dodržovat.

– Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.

– Tvarové skupiny písmen.

– Práce s písankami.

– Předslabikářové období – analyticko–syntetická výuka čtení.

– Práce s metodikou výuky čtení v 1. ročníku.

– Vyvození písmen – zrak, sluch.

– Metodický postup při vyvozování slabik.

– Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu. Důraz na porozumění čtenému textu.

– Vyjadřování významu slov kresbou.

– Ukázky práce s Živou abecedou a Slabikářem.

– Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři.

– Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.

– Pozitivní motivace a postupné rozbalování kompetence komunikativní, kompetence pracovní a kompetence sociální. Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální, kompetence pracovní a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.